درس زیست : اسامی مشابه در زیست

اسامی مشابه در زیست

لیزوزیم / لیزوزوم/ ریبوزوم / ریزوبیوم / ریزوئید

لیزوزیم: آنزیمی است برون سلولی آه در مایع مخاطی؛ اشک؛ بزاق و عرق دیده می شود و دیواره سلولی
باکتری ها را تخریب می کند.

 لیزوزوم: لیزوزوم کیسه ای غشایی (غشا دار) که دارای آنزیم تجزیه کننده است که به همین دلیل یعنی
داشتن آنزیم های گوارش در گوارش سلولی نقش دارد. لیزوزوم ها توسط شبکه آندوپلاسمی زبر و دستگاه
گلژی ساخته می شود.
هرجا صحبت از فاگوسیتوز است نام آنزیم
های لیزوزومی می درخشد.

 ریبوزوم: از اجزای بسیار ریز سلول که محل ساخته شدن پلی پپتید است و از پروتئین و(rRNA ) ساخته شده و در شبکه آندوپلاسمی زبر،غشاء خارجی هسته و درون میتوکندری و کلروپلاست یافت می شود. وظیفه ریبوزوم ها مشارکت در پروتئین سازی است.

ریزوبیوم : نوعی باکتری هتروتروف تثبیت کننده ی نیتروژن است که معمولا در غده های روی ریشه گیاهان تیره پروانه واران مانند سویا، لوبیا، بادام زمینی ، یونجه
و شبدر زندگی می کند.

ریزوئید:  ساختارهای ریشه مانندی که در جذب نقش دارند. مثلا در کپک سیاه نان ، نخینه هایی توسط آن ها ، قارچ به
درون نان نفوذ می کند ریزوئید نامیده می شود.