زیرگروه رشته ریاضی -اصطلاحات کنکور سراسری

زیرگروه رشته ریاضی

زیرگروه رشته ریاضی : زیر گروه ۱

 

ضرایب دروس: ریاضی ۴،فیزیک ۳ ،شیمی۲،عمومیا هم ۱
هوا فضا،نساجی
آمار و سنجش آموزشی، آمار و کاربردها، آموزش تربیت بدنی (گرایشهای: آموزش تربیت بـدنی پـیش دبسـتانی و دبسـتانی/ آمـوزش تربیـت بـدنی دوره
متوسطه)، ادیان و مذاهب، الهیات و معارف اسلامی ـ فقه و حقوق اسلامی، الهیات و معارف اسلامی ـ فقـه و مبـانی حقـوق اسـلامی، الهیـات و معـارف
اسلامی ـ فلسفه و حکمت اسلامی، الهیات و معارف اسلامی ـ فلسفه و کلام اسلامی، الهیات و معارف اسلامی و ارشاد، تاریخ اسلام، تربیـت معلـم قـرآن
مجید، تفسیر قرآن مجید، حسابداری (گرایشهای: حسابرسی/دولتی/مالیاتی)، دبیری ریاضی، دبیری فیزیک، دکترای پیوسته بیوتکنولوژی، دکترای پیوسته
ریاضی، دکترای پیوسته فیزیک، روانشناسی (گرایش صنعتی سـازمانی)، ریاضـیات و کاربردهـا، زبـان و ادبیـات عربـی، شـیعه شناسـی، علـم اطلاعـات و
دانششناسی، علم اطلاعات و دانششناسی (گرایش فنی مهندسی)، علوم اجتماعی (گـرایش مطالعـات امنیتـی)، علـوم اقتصـادی (گـرایشهـای: اقتصـاد
اسلامی/اقتصاد بازرگانی/اقتصاد پول و بانکداری/اقتصاد حمل و نقل/اقتصاد صنعتی/اقتصاد کشاورزی/ اقتصاد نظری)، علوم انتظامی، علـوم تربیتـی، علـوم
تربیتی (گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنایی)، علوم حدیث، علوم سیاسی (گرایش مطالعات امنیتی)، علوم قرآن مجید، علوم قـرآن و حـدیث، علـوم
قضایی، علوم کامپیوتر، علوم مهندسی (گرایشهای: ریاضی مهندسی/زیست محیطی/فیزیک مهندسی/محاسـباتی)، علـوم ورزشـی (گـرایشهـای: علـوم
انسانی ورزش/علوم زیستی ورزش)، علوم و معارف قرآن، علوم و مهندسی آب، فقه و حقوق اسلامی، فقه و حقوق امامیه، فقه و حقوق حنفی، فقه و حقوق
حالت جامد)، کاردانی آمار، کاردانی امور بانکی، کاردانی امور بیمه، کاردانی امور دولتی، کاردانی امور مالی و مالیاتی، کـاردانی آمـوزش و پـرورش ابتـدایی، شافعی، فلسفه و عرفان اسلامی، فیزیک (گرایشهای: هسته ای/مولکولی/حالت جامد/اتمی/هواشناسی/نظری)، فیزیک مهندسی، فیزیک مهندسی (گرایش
کاردانی تربیت بدنی و علوم ورزشی، کاردانی تربیت بدنی و علوم ورزشی (گرایش مربیگری)، کاردانی تربیت معلم قرآن مجید، کاردانی تعمیـر و نگهـداری
هواپیما، کاردانی تکنولوژی آبیاری، کاردانی حسابداری، کاردانی خدمات مسافرتی و جهانگردی، کاردانی راه آهن (گـرایش خـط و ابنیـه)، کـاردانی صـنعت
(گرایشهای: کابل و فیبر نوری/ ارتباط داده ها)، کاردانی علمی ـ کاربردی نرم افزار کـامپیوتر، کـاردانی علمـی کـاربردی ارتباطـات و فنـاوری اطلاعـات، جهانگردی (گرایش، مهندسی مدیریت پروژه، مهندسی معمـاری، مهندسـی مکانیـک (گـرایشهـای: نرم افزار و سخت)

زیرگروه رشته ریاضی :زیر گروه ۲ 

▶️زیرگروه۲:درسها با ضریب:ریاضی ۴،فیزیک۳،شیمی۳

در رشته های:

شیمی (گرایشهای: شیمی آفتکشها/شیمی دارویی/شیمی محیط زیست/کاربردی/فناوری اطلاعات)، کاردان فنی مواد (گرایش ریختهگـری)، مهندسـی
استخراج نفت/اکتشاف نفت/بهره برداری از منابع نفت/طراحی فرآیندهای صنایع نفت/مخازن نفت) پلیمر)، مهندسی شیمی، مهندسی شیمی (گرایش صنایع غذایی)، مهندسی معدن، مهندسی معدن (گرایش اکتشاف معدن)، مهندسـی نفـت (گـرایشهـای: ایمنی (گرایش بازرسی فنی)، مهندسی ایمنی (گرایش حفاظت فنی)، مهندسی پلیمر (گرایشهای: طراحی و مهندسی پلیمر/تکنولوژی و علوم رنگ/صنایع

زیرگروه رشته ریاضی :زیر گروه ۳

درسها با ضریب:ریاضی۳،فیزیک۲،شیمی۳

در رشته های:
کاردان فنی برق (گرایشهای: مخابرات/قدرت/الکترونیک)، کاردان فنی صـنایع، کـاردان فنـی صـنایع (گـرایش ایمنـی صـنعتی)، کـاردان فنـی عمـران
(گـرایشهـای: کارهـای عمـومی سـاختمان/آب و فاضـلاب/کـارتوگرافی/فتـوگرامتری/عمـران روسـتایی/سـد و شـبکه/سـاختمانهای بتنـی/زیرسـازی
راه/راهسازی/نقشه برداری)، کاردان فنی عملیات پتروشیمی، کاردان فنی معدن (گرایشهای: استخراج معدن/فراوری مواد معدنی)، کـاردان فنـی مکانیـک
کشی صنعتی)، کاردانی الکترونیک هواپیمایی، کاردانی علمی ـ کاربردی شهرسازی، کاردانی عملیات پالایش. (گرایشهای: تاسیسات بهداشتی و گازرسانی/تاسیسات آبرسانی و گازرسانی/ تاسیسات عمومی صنایع/ساخت و تولید/ ماشـین ابـزار/ ماشـین آلات/نقشـه

138 پاسخ به "زیرگروه رشته ریاضی -اصطلاحات کنکور سراسری"

  1. [url=https://cytotec.sale/]cytotec online india[/url]

  2. เล่นผ่านเว็บ pg slot แจกเครดิตฟรี50 ไม่ต้องฝาก ทดลองเล่นโดยไม่ต้องฝาก เล่นได้แบบไม่มีขีดจำกัดตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งเบิกเงินในปริมาณ รับเครดิตง่าย ๆ ไม่ต้องฝากก็เล่นได้

  3. เล่นผ่านเว็บ แจกเครดิตฟรี50 ไม่ต้องฝาก ทดลองเล่นโดยไม่ต้องฝาก เล่นได้แบบไม่มีขีดจำกัดตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งเบิกเงินในปริมาณ รับเครดิตง่าย ๆ ไม่ต้องฝากก็เล่นได้

ارسال یک پیام

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.