زیرگروه ۴ تجربی-اصطلاحات کنکور

زیرگروه ۴ تجربی

واحد اطلاع رسانی رندو

زیرگروه ۴ تجربی در درسها با ضریب
زمین۱،ریاضی۴،زیست۲،فیزیک۳،شیمی۲

در رشته های دیان و مذاهب، الهیات و معارف اسلامی – فقه و حقوق اسلامی، الهیات و معارف اسلامی – فقه و مبانی حقـوق اسـلامی، الهیـات و معـارف اسـلامی –
تفسیر قرآن مجید، حسابداری

زیرگروه ۴ تجربی

(گرایشهای: حسابرسی/دولتی/مالیاتی)،

زبان و ادبیات عربی، شیعه شناسی، علم اطلاعات و دانش شناسی، علم اطلاعـات و
دانش شناسی (گرایش فنی و مهندسی)، علوم اقتصادی (گرایشهای: اقتصاد اسلامی/اقتصاد بازرگانی/اقتصاد پول و بانکداری/اقتصاد حمل و نقـل/اقتصـاد
صنعتی/اقتصاد کشاورزی/اقتصاد نظری)

، علوم انتظامی، علوم حدیث، علوم قرآن مجید، علوم قرآن و حدیث، علوم قضایی، علـوم و معـارف قـرآن، فقـه و
حقوق اسلامی، فقه و حقوق امامیه، فقه و حقوق حنفی، فقه و حقوق شافعی، فلسفه و عرفان اسلامی، کاردانی امور بانکی، کاردانی امور بیمه،

زیرگروه ۴ تجربی :کاردانی امور
مدیریت هتلداری، معارف اسلامی، معارف اسلامی و علوم تربیتی، معارف قرآن مجید. مدیریت کسب و کارهای کوچک، مدیریت گمرکی، مدیریت مالی، مدیریت و بازرگانی دریایی

(گـرایشهـای: منـاطق ویـژه/گمرگـی/بنـدر و کشـتیرانی)،

مدیریت امور بانکی، مدیریت بازرگانی، مدیریت بیمه، مدیریت بیمه اکو، مدیریت جهانگردی، مدیریت دولتی، مدیریت صنعتی، مـدیریت فرهنگـی هنـری، کاردانی مدیریت بازرگانی

، کاردانی مدیریت صنعتی کاربردی، کاردانی مدیریت گمرکی، کارشناسی ارشـد علـوم قضـایی

، مـدیریت اطلاعـات و ارتباطـات، جهانگردی (گرایشهای: مدیریت جهانگردی/مدیریت هتلداری)

زیرگروه ۴ تجربی : کاردانی علمی کاربردی علم اطلاعـات و دانـششناسـی، کـاردانی علـوم پایـه انتظـامی، دولتی

 کاردانی امور مالی و مالیاتی، کاردانی تربیت معلم قرآن مجیـد، کـاردانی حسـابداری، کـاردانی خـدمات مسـافرتی و جهـانگردی، کـاردانی صـنعت

روی نوشته زیر کلیک کن و به تلگرام رندو ملحق شو

میدونستی قوی ترین و متفاوت ترین موسسه مشاوره و برنامه ریزی در کشوره؟

میتونی برای یک جلسه مشاوره عدد ۱ را به ۱۰۰۰۵۸۳۰ ارسال کنی

تکنیک افزایش ساعت مطالعه روی لینک زیر کلیک کن تا با روش های مختلف مطالعه آشنا شی

تکنیک افزایش ساعت مطالعه

با رندو باشید

تلفن های تماس از کل کشور

۰۲۱۲۸۴۲۸۶۳۷

۰۲۱۲۸۴۲۸۶۳۸

۲۰ خط

312 پاسخ به "زیرگروه ۴ تجربی-اصطلاحات کنکور"

    ارسال یک پیام

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.