زیرگروه ۵ رشته تجربی-اصطلاحات کنکور

زیرگروه ۵ رشته تجربی

واحد اطلاع رسانی رندو-اصطلاحات کنکور سراسری

در زیرگروه ۵ رشته تجربی درسها با ضریب : زمین۱،ریاضی ۳ ،زیست ۲،فیزیک۲،شیمی ۲

دررشته های:
آموزش تربیت بدنی (گرایشهای: آموزش تربیت بدنی پیش دبستانی و دبستانی/آموزش تربیت بـدنی دوره متوسـطه)،
علـوم اجتمـاعی (گـرایش مطالعـات)
کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی، کاردانی تربیت بدنی و علوم ورزشی، کاردانی تربیت بـدنی و علـوم ورزشـی (گـرایش مربیگـری)
، کـاردانی تکنولـوژی
تولیدات دامی، کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی،
کاردانی تکنولوژی جنگلداری، کاردانی تکنولوژی شیلات، کاردانی تکنولـوژی محـیط زیسـت، کـاردانی
تکنولوژی مرتع و آبخیزداری، کاردانی تکنولوژی مواد غذایی، کاردانی علمی ـ کاربردی امور زراعی و باغی، کاردانی علمی ـ کاربردی تولید و بهره برداری
گیاهان دارویی، کاردانی علمی کاربردی امور اراضی، کاردانی نوغان داری، کتابداری در شاخه پزشـکی، مـددکاری اجتمـاعی، مـدیریت خـدمات بهداشـتی
درمانی، مربیگری ورزشی (گرایشهای: مربیگری فعالیت بدنی و تندرسـتی/مربیگـری ورزشـی)، مهندسـی آب و خـاک، مهندسـی آب و خـاک (گـرایش
مهندسی کشاورزی ـ آب)، مهندسی تولیدات گیاهی ـ گیاهان دارویی و معطر، مهندسی فضای سبز، مهندسی کشـاورزی ـ اقتصـاد کشـاورزی، مهندسـی
مهندسی کشاورزی ـ علوم باغبانی، مهندسی کشاورزی ـ علوم خاک، مهندسی کشاورزی ـ علوم دامی (گـرایشهـای: دام/طیـور)، مهندسـی کشـاورزی ـ اصلاح نباتات، مهندسی کشاورزی ـ زراعت و اصلاح نباتات (گرایشهای: زراعت/اصلاح نباتات)، مهندسـی کشـاورزی ـ زیسـت فنـاوری/بیوتکنولـوژی)، کشاورزی ـ ترویج و آموزش کشاورزی (گرایشهای: ماشینهای کشاورزی/گیاه پزشکی/علوم دامی/زراعت/خاکشناسی/آب)، مهندسی کشاورزی ـ زراعت و
علوم و صنایع غذایی، مهندسی کشاورزی ـ علوم و صنایع غذایی (گرایش تبدیل مواد غذایی)، مهندسی کشاورزی ـ گیـاه پزشـکی، مهندسـی مـدیریت و
آبادانی روستاها، مهندسی منابع طبیعی ـ جنگلداری (گرایشهای: مـدیریت جنگلـداری در پارکهـای جنگلـی/جنگلـداری/جنگلـداری شـهری/جنگلـداری
عمومی/مناطق خشک/اکولوژی جنگل)، مهندسی منابع طبیعی ـ شیلات (گرایشهای: فراوری محصولات شیلاتی/صید و بهره برداری آبزیـان/ تکثیـر و
چوب)، مهندسی منابع طبیعی ـ محیط زیست، مهندسی منابع طبیعی ـ مدیریت مناطق خشک و بیابـان، مهندسـی منـابع طبیعـی ـ مرتـع و آبخیـزداری، پرورش آبزیان/ بوم شناسی آبزیان)، مهندسی منابع طبیعی ـ علوم و صنایع چوب و کاغذ (گرایشهای: بیولوژی وحفاظـت چـوب /خمیـر و کاغـذ/صـنایع
منابع طبیعی ـ مهندسی مبلمان. مهندسی منابع طبیعی ـ مهندسی چوب و کاغذ