منابع درسی

با این وضعی که بازار پر شده از کتاب واقعا انتخاب بهترین کتاب کار سختیه اما مشاوره ی خوب تیم رندو بهم کمک کرد منابع خوب و مفیدی رو انتخاب کنم

واقعاا مرسی

مائده صدری دانش آموز